Strona gwna Biuletynu Informacyjnego
Strona gwna Kompanii Wglowej S.A.
  Status prawny
  Organizacja
  Dziaalno i kompetencje
  Organy spki
  Struktura wasnociowa
  Majtek
  Sposb przyjmowania spraw
  Dokumenty
  Spki zalene
  Pomoc publiczna
 img   Dziaalno i kompetencje

         img   Przedmiot dziaalnoci Spki
           


Przedmiot dziaalnoci Spki

Przedmiotem dziaalnoci Spki jest:

 • 05.10.Z - Wydobywanie wgla kamiennego
 • 06.20.Z - Grnictwo gazu ziemnego
 • 08.11.Z - Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, ska wapiennych, gipsu, kredy i upkw
 • 09.10.Z - Dziaalno usugowa wspomagajca eksploatacj z rop y naftowej i gazu ziemnego
 • 09.90.Z - Dziaalno usugowa wspomagajca pozostae grnictwo i wydobywanie
 • 20.11.Z - Produkcja gazw technicznych
 • 28.92.Z - Produkcja maszyn dla grnictwa i wydobywania oraz budownictwa
 • 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn
 • 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urzdze elektrycznych
 • 33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostaego sprztu i wyposaenia
 • 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej
 • 35.12.Z - Przesyanie energii elektrycznej
 • 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej
 • 35.14.Z - Handel energi elektryczn
 • 35.21.Z - Wytwarzanie paliw gazowych
 • 35.22.Z - Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
 • 35.23.Z - Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
 • 35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w par wodn, gorc wod i powietrze do ukadw klimatyzacyjnych
 • 36.00.Z - Pobr, uzdatnianie i dostarczanie wody
 • 37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ciekw
 • 38.11.Z - Zbieranie odpadw innych ni niebezpieczne
 • 38.12.Z - Zbieranie odpadw niebezpiecznych
 • 38.21.Z - Obrbka i usuwanie odpadw innych ni niebezpieczne
 • 38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadw niebezpiecznych
 • 38.31.Z - Demonta wyrobw zuytych
 • 38.32.Z - Odzysk surowcw z materiaw segregowanych
 • 39.00.Z - Dziaalno zwizana z rekultywacj i pozostaa dziaalno usugowa zwizana z gospodark odpadami
 • 42.21.Z - Roboty zwizane z budow rurocigw przesyowych i sieci rozdzielczych
 • 42.22.Z - Roboty zwizane z budow linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • 42.91.Z - Roboty zwizane z budow obiektw inynierii wodnej
 • 42.99.Z - Roboty zwizane z budow pozostaych obiektw inynierii ldowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.11.Z - Rozbirka i burzenie obiektw budowlanych
 • 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budow
 • 43.13.Z - Wykonywanie wykopw i wierce geologiczno-inynierskich
 • 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 46.12.Z - Dziaalno agentw zajmujcych si sprzeda paliw, rud metali i chemikaliw przemysowych
 • 46.13.Z - Dziaalno agentw zajmujcych si sprzeda drewna i materiaw budowlanych
 • 46.16.Z - Dziaalno agentw zajmujcych si sprzeda wyrobw tekstylnych, odziey, wyrobw futrzarskich, obuwia i artykuw skrzanych -
 • 46.18.Z - Dziaalno agentw specjalizujcych si w sprzeday pozostaych okrelonych towarw
 • 46.44.Z - Sprzeda hurtowa wyrobw porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz rodkw czyszczcych
 • 46.63.Z - Sprzeda hurtowa maszyn wykorzystywanych w grnictwie, budownictwie oraz inynierii ldowej i wodnej
 • 46.71.Z - Sprzeda hurtowa paliw i produktw pochodnych
 • 46.74.Z - Sprzeda hurtowa wyrobw metalowych oraz sprztu i dodatkowego wyposaenia hydraulicznego i grzejnego
 • 46.76.Z - Sprzeda hurtowa pozostaych pproduktw
 • 46.77.Z - Sprzeda hurtowa odpadw i zomu
 • 47.30.Z - Sprzeda detaliczna paliw do pojazdw silnikowych na stacjach paliw
 • 47.99.Z - Pozostaa sprzeda detaliczna prowadzona poza sieci sklepow, straganami i targowiskami
 • 49.20.Z - Transport kolejowy towarw
 • 49.41.Z - Transport drogowy towarw
 • 49.50.A - Transport rurocigami paliw gazowych
 • 49.50.B - Transport rurocigowy pozostaych towarw
 • 52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
 • 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostaych towarw
 • 52.21.Z - Dziaalno usugowa wspomagajca transport ldowy
 • 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krtkotrwaego zakwaterowania
 • 56.30.Z - Przygotowanie i podawanie napojw
 • 58.13.Z - Wydawanie gazet
 • 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostaych periodykw
 • 58.19.Z - Pozostaa dziaalno wydawnicza
 • 59.12.Z - Dziaalno postprodukcyjna zwizana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 59.13.Z - Dziaalno zwizana z dystrybucj filmw, nagra wideo i programw telewizyjnych
 • 61.10.Z - Dziaalno w zakresie telekomunikacji przewodowej
 • 61.20.Z - Dziaalno w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyczeniem telekomunikacji satelitarnej
 • 61.90.Z - Dziaalno w zakresie pozostaej telekomunikacji
 • 62.01.Z - Dziaalno zwizana z oprogramowaniem
 • 62.02.Z - Dziaalno zwizana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 62.03.Z - Dziaalno zwizana z zarzdzaniem urzdzeniami informatycznymi
 • 62.09.Z - Pozostaa dziaalno usugowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarzdzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna dziaalno
 • 63.12.Z - Dziaalno portali internetowych
 • 64.20.Z - Dziaalno holdingw finansowych
 • 64.99.Z - Pozostaa finansowa dziaalno usugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyczeniem ubezpiecze i funduszw emerytalnych
 • 68.10.Z - Kupno i sprzeda nieruchomoci na wasny rachunek
 • 68.20.Z - Wynajem i zarzdzanie nieruchomociami wasnymi lub dzierawionymi
 • 71.12.Z - Dziaalno w zakresie inynierii i zwizane z ni doradztwo techniczne
 • 71.20.B - Pozostae badania i analizy techniczne
 • 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostaych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 77.12.Z - Wynajem i dzierawa pozostaych pojazdw samochodowych, z wyczeniem motocykli
 • 77.32.Z - Wynajem i dzierawa maszyn i urzdze budowlanych
 • 77.33.Z - Wynajem i dzierawa maszyn i urzdze biurowych, wczajc komputery
 • 77.39.Z - Wynajem i dzierawa pozostaych maszyn, urzdze oraz dbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 77.40.Z - Dzierawa wasnoci intelektualnej i podobnych produktw, z wyczeniem prac chronionych prawem autorskim
 • 79.11.B - Dziaalno porednikw turystycznych
 • 81.10.Z - Dziaalno pomocnicza zwizana z utrzymaniem porzdku w budynkach
 • 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowanie dokumentw i pozostaa specjalistyczna dziaalno wspomagajca prowadzenie biura
 • 82.30.Z - Dziaalno zwizana z organizacj targw, wystaw i kongresw
 • 82.99.Z - Pozostaa dziaalno wspomagajca prowadzenie dziaalnoci gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 85.32.A - Technika
 • 85.32.B - Zasadnicze szkoy zawodowe
 • 85.59.B - Pozostae pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85.60.Z - Dziaalno wspomagajca edukacj
 • 86.90.E - Pozostaa dziaalno w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 90.01.Z - Dziaalno zwizana z wystawianiem przedstawie artystycznych
 • 94.11.Z - Dziaalno organizacji komercyjnych i pracodawcw
 • 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerw i urzdze peryferyjnych
 • 95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprztu (tele) komunikacyjnego
Ostatnia aktualizacja : 2010-10-20 10:14:12 inf |  zmiany |  statystyki |  gra