Strona gwna Biuletynu Informacyjnego
Strona gwna Kompanii Wglowej S.A.
  Status prawny
  Organizacja
  Dziaalno i kompetencje
  Organy spki
  Struktura wasnociowa
  Majtek
  Sposb przyjmowania spraw
  Dokumenty
  Spki zalene
  Pomoc publiczna
 img   Dziaalno i kompetencje

         img   Kompetencje Rady Nadzorczej
           


Kompetencje Rady Nadzorczej

 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej naley:
  1. ocena sprawozdania Zarzdu z dziaalnoci Spki oraz sprawozdania finansowego za ubiegy rok obrotowy w zakresie ich zgodnoci z ksigami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to take skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitaowej, jeeli jest ono sporzdzane,
  2. ocena wnioskw Zarzdu co do podziau zysku lub pokrycia straty,
  3. skadanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wynikw czynnoci, o ktrych mowa w pkt 1 i 2,
  4. wybr biegego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
  5. okrelanie zakresu i terminw przedkadania przez Zarzd rocznych planw techniczno-ekonomicznych oraz strategicznych planw wieloletnich,
  6. opiniowanie strategicznych planw wieloletnich Spki,
  7. opiniowanie rocznych planw techniczno-ekonomicznych,
  8. uchwalanie regulaminu szczegowo okrelajcego tryb dziaania Rady Nadzorczej,
  9. przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spki, przygotowanego przez Zarzd zgodnie z postanowieniami 44 ust. 2 Statutu Spki,
  10. zatwierdzanie regulaminu Zarzdu,
  11. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsibiorstwa Spki.
 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej naley udzielanie Zarzdowi zgody na:
  1. nabycie i zbycie nieruchomoci lub prawa uytkowania wieczystego albo udziau w nieruchomoci lub w prawie uytkowania wieczystego, ich obcienie, leasing oraz oddanie do odpatnego lub nieodpatnego korzystania, o wartoci przekraczajcej rwnowarto kwoty 30.000,00 (sownie: trzydzieci tysicy) EURO w zotych, a nie przekraczajcej rwnowartoci kwoty 50.000,00 (sownie: pidziesit tysicy) EURO w zotych, z zastrzeeniem pkt. 6 i 36 ust. 3 pkt 2 Statutu Spki,
  2. zbycie, obcienie, leasing oraz oddanie do odpatnego lub nieodpatnego korzystania, innych ni wymienione w pkt 1, skadnikw aktyww trwaych o wartoci przekraczajcej rwnowarto kwoty 30.000,00 (sownie: trzydzieci tysicy) EURO w zotych, a nieprzekraczajcej rwnowartoci kwoty 50.000,00 (sownie: pidziesit tysicy) EURO w zotych, z zastrzeeniem 36 ust. 3 pkt 3 Statutu Spki,
  3. zaciganie zobowiza warunkowych, w tym udzielanie przez Spk gwarancji i porcze majtkowych o wartoci przekraczajcej rwnowarto kwoty 30.000,00 (sownie: trzydzieci tysicy) EURO w zotych,
  4. wystawianie weksli,
  5. zawarcie przez Spk umowy o wartoci przekraczajcej rwnowarto kwoty 5.000,00 (sownie: pi tysicy) EURO w zotych, ktrej zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z dugu oraz innej umowy niezwizanej z przedmiotem dziaalnoci gospodarczej spki okrelonym w Statucie. Rwnowarto tej kwoty oblicza si wedug kursu ogaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy,
  6. zbywanie mieszka zakadowych w trybie przepisw ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszka bdcych wasnoci przedsibiorstw pastwowych, niektrych spek handlowych z udziaem Skarbu Pastwa, pastwowych osb prawnych oraz niektrych mieszka bdcych wasnoci Skarbu Pastwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24 ze zm.) o wartoci rynkowej nieprzekraczajcej rwnowartoci kwoty 50.000,00 (sownie: pidziesit tysicy) EURO w zotych.
 3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej naley w szczeglnoci:
  1. powoywanie i odwoywanie czonkw Zarzdu, co nie narusza postanowie 36 ust. 2 pkt 2 Statutu Spki,
  2. zawieszanie w czynnociach czonkw Zarzdu, z wanych powodw, co nie narusza postanowie 36 ust. 2 pkt 2 Statutu Spki,
  3. przeprowadzanie postpowania kwalifikacyjnego na stanowisko czonka Zarzdu, o ktrym mowa w 15 ust. 2 Statutu Spki,
  4. wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokoci wynagrodzenia dla czonkw Zarzdu, z zastrzeeniem pkt. 9,
  5. delegowanie czonkw Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynnoci czonkw Zarzdu, ktrzy nie mog sprawowa swoich czynnoci oraz ustalenie wysokoci ich wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami 20 ust. 2 i 3 Statutu Spki,
  6. przeprowadzanie konkursu celem wyonienia osoby fizycznej, z ktr zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarzdu w Spce i zawieranie za zgod Walnego Zgromadzenia umowy o sprawowanie zarzdu w Spce,
  7. udzielanie zgody na tworzenie oddziaw Spki za granic,
  8. udzielanie zgody czonkom Zarzdu na zajmowanie stanowisk w organach innych spek oraz pobieranie z tego tytuu wynagrodzenia,
  9. ustalenie zasad i wysokoci wynagrodzenia Prezesa i Czonkw Zarzdu, z ktrymi zostanie zawarta umowa o wiadczenie usug w zakresie zarzdzania zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osb kierujcych niektrymi podmiotami prawnymi.
Ostatnia aktualizacja : 2016-10-21 13:51:30 inf |  zmiany |  statystyki |  gra