Strona gwna Biuletynu Informacyjnego
Strona gwna Kompanii Wglowej S.A.
  Status prawny
  Organizacja
  Dziaalno i kompetencje
  Organy spki
  Struktura wasnociowa
  Majtek
  Sposb przyjmowania spraw
  Dokumenty
  Spki zalene
  Pomoc publiczna
 img   Dziaalno i kompetencje

         img   Kompetencje Walnego Zgromadzenia
           


Kompetencje Walnego Zgromadzenia

 1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegy rok obrotowy oraz sprawozdania Zarzdu z dziaalnoci Spki,
  2. udzielenie absolutorium czonkom organw Spki z wykonania obowizkw,
  3. podzia zysku lub pokrycie straty,
  4. przesunicie dnia dywidendy lub rozoenie wypaty dywidendy na raty.
 2. Uchway Walnego Zgromadzenia wymagaj:
  1. powoanie i odwoanie czonkw Rady Nadzorczej,
  2. zawieszanie czonkw Zarzdu w czynnociach i ich odwoywanie, co nie narusza postanowie 18 ust. 3 pkt 1 i 2 Statutu Spki,
  3. postanowienie o przeprowadzeniu konkursu celem wyonienia osoby fizycznej, z ktr zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarzdu w Spce, z okreleniem zasad i trybu przeprowadzenia tego konkursu,
  4. wyraenie zgody na zawarcie przez delegowanego czonka Rady Nadzorczej w imieniu Spki, umowy o sprawowanie zarzdu z osob, ktra wygraa konkurs, o ktrym mowa w pkt 3,
  5. ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokoci wynagrodzenia dla czonkw Zarzdu, z zastrzeeniem 18 ust. 3 pkt 9 Statutu Spki.
 3. Uchway Walnego Zgromadzenia wymagaj nastpujce sprawy dotyczce majtku Spki:
  1. zbycie i wydzierawienie przedsibiorstwa Spki oraz zbycie, nabycie i wydzierawienie zorganizowanej czci przedsibiorstwa, a take ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  2. nabycie i zbycie nieruchomoci lub prawa uytkowania wieczystego albo udziau w nieruchomoci lub w prawie uytkowania wieczystego oraz ich obcienie, leasing oraz oddanie do odpatnego lub nieodpatnego korzystania, w tym zbycie mieszka zakadowych w trybie przepisw ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszka bdcych wasnoci przedsibiorstw pastwowych, niektrych spek handlowych z udziaem Skarbu Pastwa, pastwowych osb prawnych oraz niektrych mieszka bdcych wasnoci Skarbu Pastwa, jeeli ich warto przekracza rwnowarto kwoty 50.000,00 (sownie: pidziesit tysicy) EURO w zotych,
  3. zbycie lub obcienie, leasing oraz oddanie do odpatnego lub nieodpatnego korzystania, innych ni wymienione w pkt 2, skadnikw aktyww trwaych, jeeli ich warto przekracza rwnowarto kwoty 50.000,00 (sownie: pidziesit tysicy) EURO w zotych,
  4. zawarcie przez Spk umowy kredytu, poyczki, porczenia lub innej podobnej umowy z czonkiem Zarzdu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz ktrejkolwiek z tych osb,
  5. podwyszenie lub obnienie kapitau zakadowego Spki,
  6. emisja obligacji kadego rodzaju,
  7. nabycie akcji wasnych w sytuacji okrelonej w art. 362 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 r. - Kodeks spek handlowych,
  8. przymusowy wykup akcji stosownie do postanowie art. 418 ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 r. - Kodeks spek handlowych,
  9. tworzenie, uycie i likwidacja kapitaw rezerwowych,
  10. uycie kapitau zapasowego,
  11. postanowienia dotyczce roszcze o naprawienie szkody wyrzdzonej przy zawizaniu Spki lub sprawowaniu zarzdu albo nadzoru.
 4. Ponadto uchway Walnego Zgromadzenia wymagaj:
  1. poczenie, przeksztacenie oraz podzia Spki,
  2. zawizanie przez Spk innej spki,
  3. zmiana Statutu i zmiana przedmiotu dziaalnoci Spki,
  4. rozwizanie i likwidacja Spki,
  5. utworzenie spki europejskiej, przeksztacenie w tak spk lub przystpienie do niej.
Objcie albo nabycie akcji lub udziaw w innych spkach z wyjtkiem, gdy objcie akcji lub udziaw tych spek nastpuje za wierzytelnoci Spki w ramach postpowa ukadowych lub ugodowych, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga rwnie:
 1. zbycie tych akcji lub udziaw, z okreleniem warunkw i trybu ich zbywania, za wyjtkiem:
  1. zbywania akcji bdcych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,
  2. zbywania akcji lub udziaw, ktre Spka posiada w iloci nieprzekraczajcej 10% udziau w kapitale zakadowym poszczeglnych spek,
  3. zbywania akcji i udziaw objtych za wierzytelnoci Spki w ramach postpowa ukadowych lub ugodowych,
 2. okrelanie wykonywania prawa gosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wsplnikw spek, w ktrych Spka posiada 100% akcji lub udziaw, w sprawach:
  1. zawizania przez spk innej spki,
  2. zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu dziaalnoci spki,
  3. poczenia, przeksztacenia, podziau, rozwizania i likwidacji spki,
  4. podwyszenia lub obnienia kapitau zakadowego spki,
  5. zbycia i wydzierawienia przedsibiorstwa spki lub jego zorganizowanej czci oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  6. nabycia i zbycia nieruchomoci lub prawa uytkowania wieczystego albo udziau w nieruchomoci lub w prawie uytkowania wieczystego oraz ich obcienie, jeeli ich warto przekracza rwnowarto kwoty 50.000 (sownie: pidziesit tysicy) EURO w zotych,
  7. zbycia lub obcienia, innych ni wymienione w lit. f, skadnikw aktyww trwaych, jeeli ich warto przekracza rwnowarto kwoty 50.000 (sownie: pidziesit tysicy) EURO w zotych,
  8. zawarcia przez spk umowy kredytu, poyczki, porczenia lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyczeniem kredytu w rachunku bankowym,
  9. emisji obligacji kadego rodzaju,
  10. nabycia akcji wasnych w sytuacji okrelonej w art. 362 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 r. - Kodeks spek handlowych,
  11. przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowie art. 418 ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 r. - Kodeks spek handlowych,
  12. tworzenia, uycia i likwidacji kapitaw rezerwowych,
  13. uycia kapitau zapasowego,
  14. umorzenia udziaw lub akcji,
  15. postanowienia dotyczcego roszcze o naprawienie szkody wyrzdzonej przy zawizaniu spki lub sprawowaniu zarzdu albo nadzoru,
  16. wniesienia skadnikw aktyww trwaych przez spk jako wkadu do spki lub spdzielni, jeeli ich warto przekracza rwnowarto kwoty 50.000,00 (sownie: pidziesit tysicy) EURO w zotych,
  17. ustalania wynagrodzenia czonkw organw spki zalenej.
Ostatnia aktualizacja : 2015-07-24 12:10:10 inf |  zmiany |  statystyki |  gra